Test je Kennis module

Wat is de kennistest module?

Deze module bestaat uit een set van 25 vragen per belanghebbende. Zij hebben betrekking op belangrijke kwesties die in aanmerking moeten worden genomen bij het uitvoeren van een kennistest m.b.t. de naleving van de mensenrechten. Deze module legt de nadruk voornamelijk op kennis over de naleving van de mensenrechten en niet zo zeer op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast is de kennistest van de naleving van de mensenrechten afgestemd op organisaties die activiteiten uitvoeren onder de Belgische jurisdictie.

Het instrument is bedoeld om belanghebbenden te ondersteunen bij de beoordeling van hun naleving van de mensenrechten. Belanghebbenden moeten de categorie kiezen die het best bij hen past om toegang te krijgen tot de toepasselijke vragen en antwoorden. De belangrijkste categorieën belanghebbenden zijn die van de profitsector, de non-profitsector en de staat (wanneer deze een rol speelt in particuliere activiteiten).

Het rapport van de kennistest is geen certificering van de naleving van de mensenrechten, maar een checklist die gebruikt kan worden om het niveau van kennis over de naleving van de mensenrechten binnen een organisatie en dat van haar partners te verifiëren.

Belanghebbenden kunnen de optie kiezen die het best aansluit bij hun juridische aard om te beoordelen:

  • Hoe sterk is hun huidige kennis over de naleving van de mensenrechten?
  • Welk regelgevend kader is relevant voor de naleving van de mensenrechten bij hun activiteiten?
  • Welke stappen moeten zij ondernemen om aan hun mensenrechtenverplichtingen te voldoen?

Waarom is deze kennistest in dit instrumentarium opgenomen?

De kennistest en de bijbehorende feedback is een abstracte oefening die niet in de plaats komt van een gedetailleerde en concrete analyse van de naleving van de mensenrechten door de organisatie of haar partners. De relevantie van deze oefening en van de feedback bestaat erin een overzicht te geven van de minimumeisen die elke organisatie in aanmerking moet nemen bij de beoordeling van de naleving van de mensenrechten binnen haar organisatie of van een van haar partners.

Hoe is deze kennistest ontworpen?

De vragenlijst is volgens ‘best practice’ geformuleerd, dat wil zeggen dat de vragen gesloten, kort en niet negatief geformuleerd zijn. De vragen zijn als volgt georganiseerd per groep van instrumenten: regelgevend kader, actoren, economische sectoren en mechanismen. De meeste vragen hebben betrekking op de meest relevante kwesties in elk instrument. Daarom vormen zij een basis voor risico- en nalevingsbeoordeling. Het geconsolideerde resultaat geeft een idee van het huidige kennisniveau van de organisatie/partner over de implementatie van mensenrechtenconformiteitsmechanismen.

Eerste stap: Identificeer uw (sub)categorie

Wie bent u?

Selecteer een van de drie categorieën en, indien van toepassing, een van de subcategorieën in de onderstaande tabel.

Tweede stap: uw vragenlijst identificeren

Zodra u uw subcategorie hebt geïdentificeerd, kunt u de 25 vragen beantwoorden die per groep van instrument zijn georganiseerd, zoals vermeld.

For-profit sector

Non-profit sector

Staat

Grote bedrijven

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO)

Organisaties zonder winstoogmerk

Staatsbedrijven

Publieke entiteiten

Regelgevend kader

Regelgevend kader

Regelgevend kader

Regelgevend kader

Regelgevend kader

Actoren

Actoren

Actoren

Actoren

Actoren

Ec. Sectoren

Ec. Sectoren

Ec. Sectoren

Ec. Sectoren

Ec. Sectoren

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Mechanismen

Elke categorie heeft 5 vragen. Elke vraag heeft 3 mogelijke antwoorden: Ja, Nee, of ik weet het niet. Het juiste antwoord levert één punt op, het "Ik weet het niet" antwoord scoort nul en het verkeerde antwoord scoort minus één punt.

Derde stap: Download uw resultaat

Het resultaat weerspiegelt eventuele lacunes of zwakke punten in het begrijpen en de kennis van de componenten van de naleving van de mensenrechten per instrument. De antwoorden kunnen leiden tot drie resultaten:

Score onder standaard: -25 to +5 punten

Dit resultaat geeft aan dat u niet voldoende kennis heeft van de regels, wettelijke verplichtingen en/of richtlijnen om de belangrijkste mechanismen met betrekking tot de naleving van de mensenrechten te implementeren.

Score standaard: +6 to +15

Dit resultaat geeft aan dat u niet voldoende kennis heeft van de regels, wettelijke verplichtingen en/of richtlijnen om de belangrijkste mechanismen met betrekking tot de naleving van de mensenrechten te implementeren.

Score boven standaard: +16 to +25

Dit resultaat geeft aan dat u een gemiddelde kennis hebt van de regels, wettelijke verplichtingen en/of richtlijnen om de belangrijkste mechanismen met betrekking tot de naleving van de mensenrechten te implementeren.

Vierde stap: Interpreteer en gebruik uw feedback

De feedback vormt het basiskader voor elke groep van instrumenten: regelgevend kader (harde en zachte wetgeving), actoren (organisaties en de staat), economische sectoren (inclusief de multi-stakeholder initiatieven) en mechanismen (groep één: rapportage en HRDD/HRIA, en groep twee: klachtenmechanismen op operationeel niveau en naleving van de zelfevaluatie).

De feedback is bedoeld als leidraad voor de belanghebbenden bij het identificeren van de belangrijkste kwesties die per instrument op het spel staan en de relevantie ervan. Het geeft ook de meest relevante hyperlinks aan met betrekking tot de naleving van de mensenrechten en hun relatie met de duurzame ontwikkelingsdoeleinden (SDG's). Deze relatie wordt tot stand gebracht door rekening te houden met de Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals van het Deense Instituut voor Mensenrechten.