Waarom is rapportering belangrijk?  

De UNGP moedigen het gebruik van rapportering aan om informatie te verstrekken over de manier waarop organisaties omgaan met nadelige gevolgen voor de mensenrechten. 

Rapportering is belangrijk voor organisaties en voor staten, omdat het de controle van de wijze waarop organisaties hun mensenrechtenverplichtingen nakomen en mensenrechtenrisico's beheren, vergemakkelijkt. Rapportering is bovenal een belangrijk instrument voor belanghebbenden en de samenleving in het algemeen, omdat het een manier is om informatie, over feitelijke of potentiële mensenrechtenrisico's van de activiteiten van organisaties, vrij te geven. Rapportering vergroot ook de verantwoording en transparantie van organisaties. De Belgische Corporate Governance Code (principe 9) vereist dat ondernemingen hun corporate governance-informatie adequaat openbaar maken, hoewel het niet expliciet verwijst naar mensenrechtenkwesties.

Rapportering is ook belangrijk om de verantwoordingsplicht tegenover belanghebbenden te waarborgen, aangezien zij deze informatie kunnen gebruiken om van organisaties te eisen dat zij actie ondernemen om de huidige of potentiële negatieve gevolgen voor de mensenrechten aan te pakken.

Het is ook een belangrijk instrument voor organisaties, omdat het een systematische zelfevaluatie is die dient om zwakke punten binnen een organisatie en in haar relaties met partners of haar waardeketens te identificeren. Het is echter ook belangrijk om systematische rapportering door allerlei organisaties te bevorderen, aangezien veel van hun activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de mensenrechten.

Niet-financiële rapporteing is niet nieuw. Op milieugebied vormde de Milieutop van Rio in 1992 een vertrekpunt voor een aantal duurzaamheidsrapporteringsverplichtingen, ook al zijn deze niet altijd verplicht. Volgens de “Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting trends” (2018),  zijn er op dit moment  meer dan 1000 rapporteringsverplichtingen door nationale en supranationale autoriteiten ingevoerd. Dit betekent dat de oorspronkelijke doelstellingen van het instrument ook een uitdaging of zelfs een obstakel kunnen vormen. De Reporting Exchange verwijst naar ESG-rapportering, die met het begrip niet-financiële rapportering wordt aangeduid.