4
De relatie tussen de staat, ondernemers en organisaties

Waar zijn de regelgeving en richtsnoeren met betrekking tot de economische activiteiten van de staat te vinden?

Thuisgekweekte rode verse tomaten in een tuin.

Deze pagina bevat twee soorten bronnen. Ten eerste de bronnen die op de vorige pagina’s ("wat?", "waarom?" en "hoe?”) expliciet worden vermeld, met de bijbehorende hyperlinks voor verdere raadpleging. Ze zijn gerangschikt naar de instelling die ze heeft vrijgegeven. Ten tweede is er een bibliografie met geraadpleegde bronnen die gebruikt werd om het instrument op te stellen. Deze bibliografie kan nuttig zijn voor de gebruiker voor nader onderzoek over het onderwerp.

Verenigde Naties (VN)

UN Vienna Declaration and Programme of Action (1993)

UNECE Guidebook on Promoting Good Governance in PPPs (2008)

One Planet Network (2012)

UN 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production (10YFP) (2012)

Procura+ European Sustainable Procurement Network

Procura + Manual: A Guide to Implementing  Sustainable Procurement (2016)

Sustainability of Supply Chains and Sustainable Public Procurement (2014)

UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products (2009)

UNEP Global Review of Sustainable Public Procurement (2017)

UN CSECR General Comment 24 on state obligations under the international covenant on economic, social and cultural rights in the context of business activities (2017)
 

De Wereldbank

The Reference Guide

The IFC stakeholder engagement handbook (2007)

The European Commission guidelines on stakeholder consultation (2015)

World Bank procuring infrastructure public-private partnerships report: assessing government capability to prepare, procure, and manage PPPs (2018)

OECD

OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (2009)

OECD Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships (2012)

 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013)

Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015

Raad van Europa (CoE)

Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on human rights and business and its Explanatory Memorandum.

CoE/Greco: Anti-corruption Guidelines

Twenty Guiding Principles against Corruption (Resolution (97) 24)

Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials (Recommendation R(2000)10)

Europese Unie
Bindende regelgeving

Protocol Nr 26 on Services of General Interest

 Duurzame overheidsopdrachten

 

Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten

Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten

Richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Labels

 

Verordening (EG) 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

EU Ecolabel:

Verordening (EU) 782/2013 betreffende de EU-milieukeur

Verordening (EG) 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices 

Milieu

Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Niet-bindende regelgeving

Commission Communication of 185/2000: "Integrating environment and sustainable development into economic and development cooperation policy - elements of a comprehensive strategy".

Staff Working Document on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play (2015)

The EU Better Regulation Guidelines and Toolbox and the “Fundamental Rights Check List”.

Buying Social: A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement. (2010)

Financing services of general interest in compliance with EU rules (2011)

Buying Green! - A Handbook on green public procurement  (2016)

EU guide on data protection (2018)

Environmental impact  assessment of projects: Guidance on screening (2017)

Environmental Impact Assessment of Projects: Guidance on Scoping (2017)

Environmental impact assessment of projects: Guidance on the preparation of  the environmental impact assessment report (2017)

EC’s Action Plan on Financing Sustainable Growth (2018)

Final report of the High Level Expert Group on Sustainable Finance (2018)

België
De federale overheid
 Duurzame overheidsopdrachten

 

Sustainable public procurement.be

Global Lead City Network on Sustainable Procurement

Gids voor duurzame aankopen

 

Gegevensbescherming

 

Brochure: in zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs

Beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Nieuwe wind, geen orkaan! (2018)

De minimale essentiële elementen die een dpo-opleiding moet bevatten (2018)

EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) " Gegevensbeschermingseffectbeoordeling " (2018)

Een gids om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Nederlands) (2018)

GDPR compliance is actually quite simple (Engels) (2018)

Toegang tot de rechter

Het Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten (2017)

FIDO/IFDD: brochure "Toegang tot remediëring in België" (2017)

MVO

Corporate social responsibility (responsible business)

Federal policy on energy performance

Labels

Les labels sous la loupe ! guide de défrichage pour éco-consommateur

Jouw gids door het bos van duurzaamheidslabels

Recht op gelijkheid en Non-discriminatie

2012 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: Algemene principes en aanbevelingen

eDiv Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

Brochure 2009: Discriminatie op de arbeidsmarkt

Centre interfederal pour l’egalite des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

les signes d’appartenance convictionnelle etat des lieux et pistes de travail

eDiv Formation en ligne sur les lois antidiscrimination

Brochure 2009 : Discriminations sur le marché d’emploi

Eerlijke handel

Fair trade in war zones

Fair and sustainable trade. So many labels and guarantee systems. What should I choose for my products?

Vlaanderen

 SDG manual for government organisations leaving no one behind… (2018)

Duurzame overheidsopdrachten

Het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020 (externe website).

City of Ghent (Belgium) Sustainable Procurement Profile

Toolbox Sociaal Verantwoorde Werkkledij Een gids voor publieke aankopers

Praktijkgids over aankopen met sociale impact

Informatie en modelclausules om een voorbehoud voor de sociale economie te realiseren.

Praktijkgids sociaal aankopen voor lokale besturen

Wallonië

Achats publics durables (Boite à outils )

Richtsnoeren van niet-statelijke actoren

ISO 20400 on sustainable procurement

Responsible public procurement

Somo: Sustainable finance in new EU legislation: focus on climate investment (2018)

Referenties
 • Amann, M., K. Roehrich, J., Eßig, M., & Harland, C. (2014). Driving sustainable supply chain management in the public sector: The importance of public procurement in the European Union. Supply Chain Management: An International Journal19(3), 351-366.
 • Bayot, B., Cayrol, A., & Marchand, A. (2011). L'investissement socialement responsable en Belgique.
 • Kahlenborn, W., Moser, C., Frijdal, J., & Essig, M. (2011). Strategic Use of Public Procurement in Europe. Final Report to the European Commission (p. 145). MARKT/2010/02/C, Berlin: adelphi.
 • Caponetti, L., & Demertzis, V. (2016). Services publics et missions de service public en Belgique–Etat des lieux (No. 1612). CIRIEC-Université de Liège.
 • Cortesi, G. A. (2017). ICSID Jurisdiction with Regard to State-Owned Enterprises–Moving Toward an Approach Based on General International Law. The Law & Practice of International Courts and Tribunals16(1), 108-138.
 • De Schutter, O., Ramasastry, A., Taylor, M. B., & Thompson, R. C. (2012). Human Rights Due Diligence: The Role of States. Human Rights in Business. http://humanrightsinbusiness. eu/wp-content/uploads/2015/05/De-Schutter-et-al.-Human-Rights-Due-Diligence-The-Role-of-States. pdf.
 • D'Hollander, D., & Marx, A. (2014). Strengthening private certification systems through public regulation: The case of sustainable public procurement. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal5(1), 2-21.
 • Jaehrling, K., Johnson, M., Larsen, T. P., Refslund, B., & Grimshaw, D. (2018). Tackling precarious work in public supply chains: A comparison of local government procurement policies in Denmark, Germany and the UK. Work, Employment and Society32(3), 546-563.
 • Jomo, K. S., Chowdhury, A., Sharma, K., & Platz, D. (2016). Public-private partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: fit for purpose?. New York: UN, Department of Economic and Social Affairs.
 • Lizarazo Rodriguez, L. (2017). UNGP on business and human rights in Belgium: state-based judicial mechanisms and state-based nonjudicial grievance mechanisms, with special emphasis on the barriers to access to remedy measures, FIDO, Brussels.
 • Miankenda A., (2013), De Duurzame Ontwikkeling in de Overheidsopdrachten, Cel Aankoop Beleid en Advies http://www.publicprocurement.be/nl/duurzame-overheidopdrachten
 • Multi-stakeholder Dialogue on Environmental claims (2016) Compliance Criteria on Environmental Claims: Multi-stakeholder advice to support the implementation/application of the Unfair Commercial Practices.
 • Noville, S. (2016). Le régime spécifique des entreprises publiques autonomes, plus particulièrement des rémunérations de leurs dirigeants : un équilibre difficile entre liberté et contrôle.
 • Re-Bel initiative (2015) Corruption in today’s Belgium, http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-files/ebooks/ebook-17/Re-Bel-e-book-17.pdf
 • Steurer, R., Martinuzzi, A., & Margula, S. (2012). Public policies on CSR in Europe: Themes, instruments, and regional differences. Corporate Social Responsibility and Environmental Management19(4), 206-227.
 • Schoenmaekers, S. L. T. (2015). The role of SMEs in promoting sustainable procurement. In Sustainable public procurement under EU law. Cambridge University Press.
 • Wiesbrock, A. (2016). Socially responsible public procurement, European value or national choice?, Sustainable public procurement under EU law.
 • Witjes, S., & Lozano, R. (2016). Towards a more Circular Economy: Proposing a framework linking sustainable public procurement and sustainable business models. Resources, Conservation and Recycling112, 37-44.
 • World Bank (2018) Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships: Assessing Government Capability to Prepare, Procure, and Manage PPPs