6
Economische sectoren van belang voor België

Waar zijn de wetten, richtsnoeren en initiatieven voor de verschillende economische sectoren te vinden?

Deze pagina bevat twee soorten bronnen. Ten eerste de bronnen die op de vorige pagina’s ("wat?", "waarom?" en "hoe?”) expliciet worden vermeld, met de bijbehorende hyperlinks voor verdere raadpleging. Ze zijn gerangschikt naar de instelling die ze heeft vrijgegeven. Ten tweede is er een bibliografie met geraadpleegde bronnen die gebruikt werd om het instrument op te stellen. Deze bibliografie kan nuttig zijn voor de gebruiker voor nader onderzoek over het onderwerp.

Bouw

 International Arbeidsorganisatie (IAO)

Forced Labour Convention 1930

Equal Remuneration Convention 1951

Abolition of Forced Labour Convention 1957

Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958

Minimum Age Convention 1973

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention 1977

Worst Forms of Child Labour Convention 1999

Occupational Safety and Health Convention 1981

Occupational Health Services Convention 1985

Asbestos Convention 1986

Safety and Health in Construction Convention 1988

Chemicals Convention 1990

Safety and health in construction 1992

Safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass wool, rock wool, slag wool) 2001

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention 2006

Convention concerning the Protection of Workers against Ionising Radiations, 1960 

Convention concerning Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents, 1974

Convention concerning Benefits in the Case of Employment Injury, 1964

Europese Unie (EU)
Verordeningen

EU-verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

EU-verordening 995/2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

EU-verordening 66/2010 betreffende de EU-milieukeur

EU-verordening 305/2011 inzake voor de bouw bestemde producten

EU-verordening 2017/1369 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

Richtlijnen

Richtlijn 89/391/EEG betreffende veiligheid en gezondheid op het werk

Richtlijn 90/269/EEG betreffende het manueel hanteren van lasten

Richtlijn 92/57/EEG betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt

Richtlijn 2008/98/EG betreffende een kader voor afvalstoffen

Richtlijn 2009/148/EG betreffende de blootstelling aan asbest op het werk

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten

Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestaties van gebouwen

Richtlijn 2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten

Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Richtlijn 2011/92/EU betreffende milieueffectrapportage

Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie

Instrumentaria en richtsnoeren

Dangerous substances database CP-DS

EU-LCI database 

Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings 2018

Construction and Demolition Waste Management Protocol 2016

Level(s) Building sustainability performance

CE marking step-by-step 2015

België
Wetten

Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers  (NL)

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (NL)

Wet van 16 maart 1971 houdende een verbod op kinderarbeid (NL)

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk (NL)

Codex van 28 april 2017 over welzijn op het werk (NL)

Wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en arbeidsvoorwaarden bij detachering in België (NL)

Wet van 24 juli 1987 betreffende uitzendwerk, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers (NL)

Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (NL)

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegale immigranten (NL)

Richtsnoeren

Het plan voor eerlijke concurrentie 2015

Richtsnoeren voor de bouwsector 2017

 Initiatieven van de industrie

Charter van de Confederatie tegen sociale dumping en detacheringsfraude 2016

De richtsnoeren voor de bouwsector 2017

 Referenties

EU Commission Study on construction and demolition waste recycling infrastructure (2018)

EU Commission Study on waste assessment prior to demolition/renovation (2017)

EU Commission Study on possible national legal obstacles to full recognition of electronic processing of performance information on construction products (under CPR) (2014)

EU Construction Study on specific needs for information on the content of dangerous substances in construction products (2014)

Klee, Lukas (2015) International Construction Contract Law (2015), Wiley Blackwell

CIB (International Council for Building) Safety and Health in Construction Research Roadmap - Report for Consultation (2013)

Metalen and Mineralen

 Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Code of Practice Safety and health in underground coalmines 2009

Safety and Health in Mines Convention 1995 

Safety and Health in Mines Recommendation 1995

Code of Practice Safety and health in opencast mines 1991, herzien in 2018

Code of practice Safety and health in coal mines 1986

Handbook Safety and health in small-scale surface mines 2001

 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas 2016

Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains 2017 

Responsible Supply Chains in Artisanal and Small-scale Gold Mining 2016

Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector 2017

Europese Unie (EU)

Verordening (EU) nr. 2017/821 betreffende de zorgvuldigheidseisen voor de toeleveringsketen voor importeurs in de Unie van tin, tantaal en wolfraam, hun ertsen en goud

Regelgevingskader in andere landen

Verenigde Staten van Amerika Dodd Frank Act Section 1502, Conflict mineralen

 Initiatieven van de industrie

10 International Council on Mining and Minerals Principles

Responsible Business Alliance Code of Conduct 2018

Responsible Minerals Assurance Process

LBMA Responsible GoldSilverPlatinum and Palladium Guidances

Certificeringsregelingen

IRMA Standard for responsible mining 2018

World Gold Council Conflict-Free Gold Standard 2012

Fairtrade Standards 2013

Fairmined Standard 2014

RJC Chain of Custody Standard 2017

RMI-RMAP Conflict Minerals Reporting Template

ASI Performance Standard 2017

ASI Code of Conduct Standard 2017 

Bettercoal Code 2018

ICGLR Model Law RINR 2012 - Prevention and Suppression of the Illegal Exploitation of Minerals in the Great Lakes Region

Kimberley Process Certificate Scheme Core Document 2016

World Diamond Council System of Warranties 2018 

WDC System of Warrenties, Non-binding principles of self-regulation 2015

Referenties

Responsible Mining Index 2018

Young, S.B., Zhe, Y., Dias, G. (2014) Prospects for sustainability certification of metals, Metallurgical Research and Technology.

Capacity building for a Responsible minerals trade (CBRMT) (2016). The regional certification mechanism of the International Conference of the Great Lakes: evaluation and recommendations.

EU Commission Recommendation 2018/1149 Non-binding guidelines on the identification of CAHRAs under the EU Conflict Minerals Regulation

BGR (2017) Sustainability schemes for mineral resources: a comparative overview

Civil Society Advice note to companies, member states, and the European Commission on the Implementation of the EU regulation 2018

Wapenhandel

Verenigde Naties (VN)

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (1997) (EN) (FR)

Convention on Cluster Munitions (2008) (EN) (FR)

Arms Trade Treaty (2013) (EN) (FR)

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en de vernietiging ervan (1993) 

Verdrag inzake het verbod op de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (1972)

 

Resoluties wapenembargo's:

ECOWAS

ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials (2006)

Europese Unie (EU)

Verordening 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Verordening 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie

Richtlijn 2009/43/EG betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 2007

Wapenembargo's van de EU (meest recente update 4 augustus 2017): Afghanistan (Taliban); Al Qaeda en ISIL; Wit-Rusland; Centraal-Afrikaanse Republiek; China; Democratische Republiek Congo; Iran; Libië; Myanmar; Rusland; Zuid-Sudan; Soedan; Somalië; Syrië; Venezuela; Zimbabwe

Gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie (meest recente versie aangenomen door de Raad op 26 februari 2018)

België

(Federale) wet van 18 september 2017 (NL)

(Federale) wet van 12 augustus 2003 (NL)

(Federale) wet van 8 juni 2006 (NL)

Koninklijk Besluit van 8 maart 1993 (NL)

(Federale) wet van 5 augustus 1991 (NL)

(Vlaams) Besluit van 30 juni 2017 (NL)

(Vlaams) Besluit van 20 juli 2012 (NL)

(Vlaams) Besluit van 15 juni 2012 (Wapenhandelsbesluit) (NL)

(Waals) Besluit van 23 mei 2013 ("certificering") (NL)

(Waals) Besluit van 23 mei 2013 ("licences de transfert") (NL)

(Waals) Besluit van 21 juni 2012 (NL)

(Brussel) Besluit van 3 april 2014 (NL)

(Brussel) Verordening van 20 juni 2013 (NL)

Referenties
 • Casey-Maslen, S., Clapham, A., Giacca, G., Parker, S. (Eds.) (2016). The Arms Trade Treaty. A Commentary. Oxford: Oxford University Press.
 • Da Silva, C., Wood, B. (eds.) (2015). Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty. Brussels: Larcier.
 • Nijs, T. (2015). De controle op de Vlaamse internationale wapenhandel. Actoren, regels, hete hangijzers en uitdagingen. Heule: INNI Publishers.
 • United Nations (ed.) (2006). Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons. Scope and Implications. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research.

Farmaceutische sector

 Verenigde Naties (VN)

The Convention on Biological Diversity (the CBD) 

Nagoya Protocol (in force since 2014) 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) (2001)

The Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicines (2008)

The Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (2013)

UN Global Compact: Human Rights, Access to Medicines, and the Pharmaceutical Industry (2011)

 WHO Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property (GSPA-PHI) (2008)

TRIPS, intellectual property rights and access to medicines (2017)

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

The WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995)

Declaration on the TRIPS agreement and public health (2001)

Raad van Europa (CoE)

The CoE Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia European Treaty Series (ETS), No. 50, 1964.

The Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, European Treaty Series (ETS), No. 134, 1989

 Europese Unie (EU)

Richtlijn 2003/63/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

Verordening (EU) nr. 511/2014 betreffende nalevingsmaatregelen voor gebruikers van het Nagoya-protocol inzake de toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie

Gedragscode van het Europees Geneesmiddelenbureau (2016)

Bijlage bij de Gedragscode van het Europees Geneesmiddelenbureau (2016)

België

Good Manufacturing Practices (GMP - goede fabricagepraktijken of goede manier van produceren) van geneesmiddelen  (2018)

 Niet-statelijke organisaties

The World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. (Last revision of 2013)

SOMO Putting Contract Research Organisations on the Radar (2011)

SOMO Protection of Clinical Trial Participants in Countries Outside the EU (2011)

Transport

Verenigde Naties (VN)
Alle transport middelen

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Lucht

Convention on International Civil Aviation 1944

Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Water

UN Convention on Law of the Sea

Index of International Maritime Organization Resolutions

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 

International Convention for the Safety of Life at Sea 1974

International Maritime Dangerous Goods Code 2016

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
Water

Hard recht

 • Dock Work Convention, 1973
 • Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 
 • Maritime Labour Convention, 2006
 • Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - and its Protocol of 1996 (EN
 • Merchant Shipping (Improvement of Standards) Recommendation, 1976 (No. 155) (EN
 • Protection of Young Seafarers Recommendation, 1976 (No. 153) (EN
 • Access to employment: Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179) – [ratifications] (EN
 • Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180) (EN)
 • Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166) (EN
 • Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)  (EN
 • Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164) (EN
 • Seafarers' Welfare Convention, 1987 (No. 163)  (EN
 • Security of employment: Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145) (EN
 • Social security: Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165) (EN)

Zacht recht

 • Safety and Health in Ports (2016) (EN
 • Code of practice on safety and health in shipbuilding and ship repair (2018)
 • Guidelines on flag State inspection of working and living conditions on board fishing vessels (2017) (EN)
 • Guidelines for implementing the occupational safety and health provisions of the Maritime Labour Convention, 2006 (EN
 • Security in ports (2004) (EN
 • Safety and health in ports (2003) (EN
Europese Unie
Land

Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (NL)

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (NL)

Verordening (EU) Nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (NL)

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (NL)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (2017 version) 

 • Binnenwateren

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (2017 version) 

Richtlijn 2014/112/EU van de Raad van 19 december 2014 tot uitvoering van de Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese Binnenvaartunie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) Voor de EER relevante tekst (NL)

Water

Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (NL)

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (NL)

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (NL)

Richtlijn 2009/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken (NL)

Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (NL)

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen (NL)

Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (NL)

Lucht

Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (NL

Verordening (EU) n r. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (herschikking) (NL

Verordening (EU) 2015/640 van de Commissie van 23 april 2015 betreffende aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties voor een bepaald soort vluchtuitvoering en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 (NL)

Verordening (EU) Nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (NL)

Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (NL)

Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering door exploitanten uit derde landen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (NL)

Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (NL

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (NL)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (NL)

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (NL

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor de interpretatie van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad (NL)

Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (NL)

Ander
Land

International Carriage of Dangerous Goods by Rail 2017


Convention concerning International Carriage by Rail CORIF 2010

België
Land

Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (2013) (NL)

Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (NL

Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen (NL)

Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (NL)

Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (NL)

Lucht

Wet houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart (NL

Koninklijk besluit tot regeling der luchtvaart (NL

Koninklijk besluit tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen (NL)

Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen (NL

Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, getekend te Warschau op 12 October 1929 (NL)

Water

Wet tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 (I) (NL

Wet op de veiligheid van de vaartuigen (1972) (NL

Besluitwet betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij (NL

Industrie initiatieven
Water

IMPA ACT Supplier Code of Conduct

WPSP Charter